IPSoft PS / Vad vi gör / Nyheter / Sourcing

Sourcing

Inom vårt affärsområde SOURCING / UPPHANDLING har vi organiserat våra seniora rådgivare och managementkonsulter. Dessa bistår dig i alltifrån verksamhetsanalyser och förstudier till att säkerställa större förändringsprojekt, omorganisationer, strategiarbete och upphandling.

Våra oberoende rådgivare och upphandlingskonsulter verkar i gränslandet mellan affärsverksamheten och den enskilda stödprocessen, exempelvis IT. Vi utgår alltid ifrån verksamhetens behov vilket genomsyrar såväl vår metodik som hur vi driver våra uppdrag.

Multisourcing

En trend idag är att outsourcing sker i form av mindre och därmerd hanterbara tjänstedelar. IPsoft Professional Services modell Multisourcing är baserad på lång och praktisk erfarenhet av hur man skall gå tillväga för att effektivt och kontrollerat dela upp ett komplext sourcingobjekt i flera hanterbara enheter. Vad menas med “multi” i multisourcing? Skiva elefanten

Affärsdriven IT-strategi

IPsoft Professional Services har tagit fram en modell för Affärsdriven IT-Strategi. Genom denna får verksamheten kontroll och styrning över IT-tjänsterna. Verksamhetsnyttan är själva drivkraften. Affärsdriven IT-Strategi innehåller bland annat komponenterna Styrning, Sourcing enligt VDS(VerksamhetsDriven Sourcing) samt Enterprise Architecture. Affärsdriven IT-strategi utgår från affären och verksamhetens behov av IT-lösningar idag och imorgon. Detta sker genom att

SAM (Software Asset Management)

Software Asset Management innebär att verksamhetens innehav och nyttjande av programvara styrs enligt definierade processer. Därigenom säkerställs att man varken har för många licenser vilket ger för höga kostnader, eller för lite licenser som orsakar affärsrisker med viten och badwill. En korrekt licensiering minimerar riskerna vid revisioner och tar bort onödiga kostnader vid överlicensiering. IPsoft

VDS - Verksamhetsdriven Sourcing

VDS är en metod utvecklad av IPsoft Professional Services som innebär att man följer en systematisk och medveten sourcingstrategi med utgångspunkt från verksamhetsbehoven. Genom VDS finner man rätt balans mellan vad som bör behållas i egen regi och vad som bör outsourcas. Underlag skapas för att finna rätt leverantörer samt att följa upp de förväntade

Benchmarking

Benchmarking är ett sätt att säkerställa startläge, följa leveranskvalitet, mäta relationer och prisutveckling. Detta kan ske genom framtagande av företagsunika nyckeltal eller genom generiska nyckeltal där jämförelse kan ske mot olika typer av jämförelsedata. Dessa kan vara selekterade på geografi, företagsstorlek eller bransch. IPsoft Professional Services har mycket kvalificerade konsulter inom området benchmarking med marknadsledande

Upphandling

Vi genomför analyser, förstudier och kartläggning samt tillhandahåller beslutsunderlag inför upphandling. Vi har stor erfarenhet av hela upphandlingsprocessen. Under leverantörens etablering av upphandlad tjänst kan vi som extern part bistå med kontroll och uppföljning, alternativt medverka som projektledare i införandeprojektet. Vi kan också regelbundet återkomma med kontroll och uppföljning av den löpande leveransen. Vi informerar