IPSoft PS / Nyheter / Vad vi gör

Vad vi gör

IPsoft Professional Services tillhandahåller experter och seniora konsulter för både verksamhet och IT inom en rad områden som verkligen gör skillnad i kundens verksamhet. Som ett komplement till mer traditionella konsulttjänster, resursförstärkning och utredningsuppdrag har IPsoft Professional Services paketerat tjänster inom olika områden. De paketerade tjänsterna skiljer sig på så sätt att det finns en tydlig och beprövad metodik som ger ett definierat resultat.

Systemutveckling

IPsoft Professional Services tillhandahåller seniora konsulter som har en gedigen utbildning och lång erfarenhet att utveckla och designa applikationer och avancerade systemlösningar. Vi drivs av att ständigt hitta kreativa lösningar åt våra kunder med hjälp av den senaste tekniken genom att kombinera stort tekniskt kunnande med verksamhetskunskap.
Vi analyserar er verksamhet, processer och behov och skapar utifrån det stabila och skalbara arkitekturer och system som verkligen ger affärsnytta.

Sourcing

Inom vårt affärsområde SOURCING / UPPHANDLING har vi organiserat våra seniora rådgivare och managementkonsulter. Dessa bistår dig i alltifrån verksamhetsanalyser och förstudier till att säkerställa större förändringsprojekt, omorganisationer, strategiarbete och upphandling.

Våra oberoende rådgivare och upphandlingskonsulter verkar i gränslandet mellan affärsverksamheten och den enskilda stödprocessen, exempelvis IT. Vi utgår alltid ifrån verksamhetens behov vilket genomsyrar såväl vår metodik som hur vi driver våra uppdrag.

Projektledning

Inom området projektledning har IPsoft Professional Services ett flertal erfarna konsulter som är certifierade inom PMI/PMP, IPMA och Scrum där vi även har kompetens kring enskilda modeller som t ex PPS, PRINCE2 och PROPS. Vi arbetar med både helhetsåtaganden där IPsoft Professional Services har ett fullständigt leveransansvar samt direkt i kundens verksamhet som projektledare. Våra konsulter kan snabbt och effektivt ta plats och agera i projektets alla faser ofta med hjälp av IPsoft Professional Services projektrelaterade tjänster.

Infrastruktur

IPsoft Professional Services har sedan många år legat i framkant inom kompetensområdet teknik och infrastruktur. Vi strävar efter att våra konsulter alltid ska ha en god verksamhetskunskap för att bättre kunna möta kundens teknik- och affärsmässiga mål. Våra duktiga medarbetare inom området har en gedigen teknisk utbildning och flerårig erfarenhet av att implementera och förvalta avancerade tekniska IT-lösningar.

Vår roll inom koncernen är att stödja den övriga verksamheten med teknisk kompetens i både projekt-, linje- och förvaltningsorganisationer.

System- och IT-arkitektur

Med lång erfarenhet av systemutveckling och helhetssyn över hela systemlösningar kan våra arkitekter göra rätt val av tekniska lösningar, metoder och verktyg för att nå framgång i utvecklingsprojekt. Våra IT-arkitekter har utöver en stor teknisk kunskap även gedigen verksamhetskunskap med möjlighet att analysera hur verksamhetens affärsflöden kan realiseras och passas in i befintliga systemmiljöer. Genom

Systemutveckling

IPsoft Professional Services har seniora systemutvecklare som är vana att arbeta enligt såväl traditionella utvecklingsmodeller t.ex. RUP som agila metoder, exempelvis Scrum. Genom hög kompetens inom teknikplattformar, utvecklingsverktyg och metoder hjälper vi våra kunder att nå kostnadseffektiva, kvalitetssäkrade och tidseffektiva systemutvecklingsprojekt.

Systemintegration

Vi har lång erfarenhet att designa och implementera IT-stöd för affärsprocesser som involverar flera IT-system. Detta kräver stabila och skalbara integrationslösningar byggda och designade med en tjänsteorienterad integrationsarkitektur i botten. Vi stödjer kunden från processförändringar i verksamheten till integrationsarkitektur och implementation av teknisk lösning.

Verksamhetsarkitektur

För att skapa en organisation som är framtidsäker behöver man få koll och en övergripande struktur på sina processer, begrepp och information så att de jobbar mot ett övergripande mål. Med en stabil struktur kan verksamheten bli flexibel och förändringstålig. Affärs- och verksamhetsmål måste bindas samman med allt utvecklingsarbete som bedrivs inom verksamheten. Vi hjälper

Test och kvalitet

Genom att ständigt testa, verifiera mot verksamhetens krav och mäta kvalitet inom utvecklingsprojekten kan man säkerställa att projektet är på rätt spår och levererar rätt affärsvärde enligt verksamhetens förväntningar. IPsoft Professional Services seniora konsulter inom test och kvalitet hjälper er med testledning, testdesign och teststrategi så att ni kan lyckas leverera det affärsvärde som utvecklingsprojektet

Krav och verksamhetsanalys

Vi på IPsoft Professional Services erbjuder specialister inom krav- och verksamhetsanalys. Vi hjälper verksamheten att formulera och strukturera dess processer och krav på IT-stöd. För att nå framgångsrika resultat krävs stor verksamhetsförståelse, gedigen erfarenhet av kravmetodik och förståelse för de utmaningar man står inför när IT-stöd skall beställas och införas i en verksamhet. Genom att

Multisourcing

En trend idag är att outsourcing sker i form av mindre och därmerd hanterbara tjänstedelar. IPsoft Professional Services modell Multisourcing är baserad på lång och praktisk erfarenhet av hur man skall gå tillväga för att effektivt och kontrollerat dela upp ett komplext sourcingobjekt i flera hanterbara enheter. Vad menas med “multi” i multisourcing? Skiva elefanten

Affärsdriven IT-strategi

IPsoft Professional Services har tagit fram en modell för Affärsdriven IT-Strategi. Genom denna får verksamheten kontroll och styrning över IT-tjänsterna. Verksamhetsnyttan är själva drivkraften. Affärsdriven IT-Strategi innehåller bland annat komponenterna Styrning, Sourcing enligt VDS(VerksamhetsDriven Sourcing) samt Enterprise Architecture. Affärsdriven IT-strategi utgår från affären och verksamhetens behov av IT-lösningar idag och imorgon. Detta sker genom att

SAM (Software Asset Management)

Software Asset Management innebär att verksamhetens innehav och nyttjande av programvara styrs enligt definierade processer. Därigenom säkerställs att man varken har för många licenser vilket ger för höga kostnader, eller för lite licenser som orsakar affärsrisker med viten och badwill. En korrekt licensiering minimerar riskerna vid revisioner och tar bort onödiga kostnader vid överlicensiering. IPsoft

VDS - Verksamhetsdriven Sourcing

VDS är en metod utvecklad av IPsoft Professional Services som innebär att man följer en systematisk och medveten sourcingstrategi med utgångspunkt från verksamhetsbehoven. Genom VDS finner man rätt balans mellan vad som bör behållas i egen regi och vad som bör outsourcas. Underlag skapas för att finna rätt leverantörer samt att följa upp de förväntade

Benchmarking

Benchmarking är ett sätt att säkerställa startläge, följa leveranskvalitet, mäta relationer och prisutveckling. Detta kan ske genom framtagande av företagsunika nyckeltal eller genom generiska nyckeltal där jämförelse kan ske mot olika typer av jämförelsedata. Dessa kan vara selekterade på geografi, företagsstorlek eller bransch. IPsoft Professional Services har mycket kvalificerade konsulter inom området benchmarking med marknadsledande

Upphandling

Vi genomför analyser, förstudier och kartläggning samt tillhandahåller beslutsunderlag inför upphandling. Vi har stor erfarenhet av hela upphandlingsprocessen. Under leverantörens etablering av upphandlad tjänst kan vi som extern part bistå med kontroll och uppföljning, alternativt medverka som projektledare i införandeprojektet. Vi kan också regelbundet återkomma med kontroll och uppföljning av den löpande leveransen. Vi informerar

Projekt- och programledning

Inom området projektledning har IPsoft Professional Services ett flertal erfarna konsulter som är certifierade inom PMI/PMP, IPMA och Scrum där vi även har kompetens kring enskilda modeller som t ex PPS, PRINCE2 och PROPS. Våra projektledare har erfarenhet från bland annat bank- telekom- sourcing- och försäkring där vi kontinuerligt bedriver ett antal tunga projekt med

Rådgivning och Granskning

Vi på IPsoft Professional Services har mångårig erfarenhet av projektledning och baserat på vår samlade erfarenhet har vi utvecklat metoder för att granska projekt under alla projektfaser. Vår tjänst innebär att en av våra seniora projektledare granskar ert projekt enligt förbestämda procedurer och checklistor. Vi analyserar därefter resultatet i samråd med vårt interna projektforum och

Teknisk projektledning

Våra tekniska projektledare är specialiserade i att planera och genomföra avancerade infrastrukturprojekt. Vi är löpande engagerade i transition- och transformationsprojekt där vi säkerställer att applikationer, serverinfrastruktur, datahallar går från nuläge till nyläge med minimala driftstörningar för verksamheten. IPsoft Professional Services har även lång erfarenhet inom projektledning av virtualiseringsprojekt och införandeprojekt i molnlösningar som Microsoft Azure. 

Applikationsdrift

IPsoft Professional Services teknikspecialister arbetar dagligen med att säkerställa driften för våra kunders affärskritiska system. Våra specialister inom området arbetar med den löpande driften av standard- och egenutvecklade system för kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Vi arbetar med systemlösningar från de flesta stora leverantörerna och säkerställer att applikationens livscykel hanteras på ett

Migreringsprojekt

IPsoft Professional Services har en lång erfarenhet av arbete med stora migreringsprojekt. Vi jobbar utifrån en transparent kommunikation för att kunna hålla en hög leveransnivå och samtliga av våra migreringsprojektledare har en gedigen erfarenhet av att driva komplexa migreringsprojkt. Varje verksamhet är unik och har sina egna specifika behov där det är viktigt att skapa delaktighet under migrieringen.

Virtualisering

Vi erbjuder mångårig erfarenhet av virtualisering och hjälper er att maximerar era hårdvaruinvesteringar. Virtualisering är tekniken när ni vill använda er IT-utrustning optimalt och maximera era IT-investeringar. I korthet innebär virtualisering att man frikopplar beroendet mellan maskinvara och operativsystem på så sätt kan man ha flera operativsystem på en och samma fysiska maskin och därmed utnyttja den